Tellimistingimused

1. Üldised tingimused

1.1. Üldised tingimused kehtivad  Dentalshop24.eu  internetipoe klientide (edaspidi Klient) ja Dentalshop24.eu omaniku Dentalshop24  OÜ (edaspidi Dentalshop24) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.  Üldised tingimused ei saa olla vastuolus  Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Dentalshop24 vahelisi suhteid Dentalshop24 hinnakiri ning väljakujunenud head tavad. 

1.4. Dentalshop24 jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.dentalshop24.eu.
Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 

1.5. Dentalshop24 ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.dentalshop24.eu kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Dentalshop24 veebipoes tellimust vormistades ning ostu eest tasudes, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.

2. Dentalshop24 hinnakiri

2.1. Dentalshop24 poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes,  sisaldavad käibemaksu 20% ning transpordikulusid.

2.2. Dentalshop24 jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei olnud tühistatud punktis 6.4. määratud põhjustel.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile "Lisa ostukorvi".

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib muuta.

3.3. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja/või võimalikud tekkivad lisakulutused ja/või -aeg. Peale „Osta" nuppu vajutamist kuvatakse ekraanile Kliendi tellimuse kinnitus ning tellimuse kinnituse koopia saadetakse automaatselt tellimuses esitatud Kliendi meiliaadressile.

3.4. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks kui Klient on tasunud tellimuse arve järgi tasumisele kuuluva summa Dentalshop24 OÜ arvelduskontole. 

4. Tellitud kauba eest tasumine

4.1. Toodete eest saab Klient tasuda:

4.2. Dentalshop24 e-müügikeskkonnas  100% tootehinna tasumine on kohustuslik. Oma valmisolekust toodete kohaletoimetamiseks teavitab Dentalshop24 Klienti Kliendi poolt tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuse punktile  4.2 ning eeldusel, et punkt on täidetud, toimetatakse kulleriga tooted Kliendile, Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressile eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Juhul, kui tarneaeg ei vasta toote juures esitatud informatsioonile või Kliendile teatatud tarneajale ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik Dentsalshop24`st mittesõltuvatel asjaoludel, kohustub Dentalshop24 teavitama Klienti tarneaja muutumisest tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul peale tellimuse eest tasumist.

5.3. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada punktil 6.1 määratud korral. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3. tööpäeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist e-posti aadressile info@dentalshop24.eu

5.4. Kullerid toimetavad tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama Dentalshop24 enne tarneaja saabumist.

5.5. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Dentalshop24 ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.6. Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab Dentalshop24 üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Dentalshop24  kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@dentalshop24.eu.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Kliendil on õigus peale ettemaksu sooritamist tellitud toodete eest, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, teatades sellest Dentalshop24 e-posti aadressile info@dentalshop24.eu vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. 

6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi pangakontole 3. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest dentalshop24 laos ning peale Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist e-posti aadressile info@dentalshop24.eu. Kauba tagastamise kulud kannab Klient. 

6.3. Dentalshop24 kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.

6.4. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Dentalshop24 endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kliendi ja Dentalshop24 vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus  põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).

7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient  teavitama Dentalshop24 probleemist e-posti aadressil info@dentalshop24.eu kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud  mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Dentalshop24 -lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist. 

7.4. Dentalshop24 ei vastuta:

8. Vastutus ja vääramatu jõud 

8.1. Dentalshop24 vastutab Kliendi ees Dentalshop24 poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

8.2. Klient vastutab Dentalshop24 ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud). 

8.4. Dentalshop24 ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

8.5. Dentalshop24 ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale  kolmandate (Dentalshop24 -st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8.6. Dentalshop24 ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Dentalshop24 © 2019